romans 3:23 bisaya

Kay walay kalainan sa Judio ug sa Gentil. Gipalagpot na sa gawas. 3:21 Apan karon ang pagkamatarung gikan sa Dios gikapadayag gawas sa kasugoan, ug gikapamatud-an man gani kini sa kasugoan ug sa mga profeta-- 3:18 "Ang kahadlok alang sa Dios wala diha sa atubangan sa ilang mga mata." Oo, sa mga Gentil usab, 3:22 ang pagkamatarung gikan sa Dios pinaagi sa pagtoo kang Jesu-Cristo alang sa tanan nga magatoo. 3:30 sanglit usa ra man ang Dios; ug iyang pagamatarungon ang mga may sirkunsisyon pinasikad sa ilang pagtoo ug ang mga walay sirkunsisyon pinaagi sa ilang pagtoo. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . 3:18 "Ang kahadlok alang sa Dios wala diha sa atubangan sa ilang mga mata." 3:21 Apan karon ang pagkamatarung gikan sa Dios gikapadayag gawas sa kasugoan, ug gikapamatud-an man gani kini sa kasugoan ug sa mga profeta-- Ang lala sa mga bitin anaa sa ilalum sa ilang mga ngabil." Dili ba Dios man usab siya sa mga Gentil? 3:5 Apan kon pinaagi sa atong pagkadautan ikapadayag man ang pagkamatarung sa Dios, unsa may atong ikaingon niana? 3:31 Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? Dili ba Dios man usab siya sa mga Gentil? 3:21 Apan karon ang pagkamatarung gikan sa Dios gikapadayag gawas sa kasugoan, ug gikapamatud-an man gani kini sa kasugoan ug sa mga profeta-- 3:25 nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasig-uli pinaagi sa iyang dugo, sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtoo. Una sa tanan, ngadto sa mga Judio gipiyal ang mga pulong sa Dios. Gipalagpot na sa gawas. 3:31 Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? 3:16 sa ilang mga dalan anaa ang kalaglag ug kaalaut, 3:16 sa ilang mga dalan anaa ang kalaglag ug kaalaut, 3:22 ang pagkamatarung gikan sa Dios pinaagi sa pagtoo kang Jesu-Cristo alang sa tanan nga magatoo. 3:22 ang pagkamatarung gikan sa Dios pinaagi sa pagtoo kang Jesu-Cristo alang sa tanan nga magatoo. 3:25 nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasig-uli pinaagi sa iyang dugo, sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtoo. Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan. Chapter Parallel Compare. Sa lagda ba sa mga buhat? 3:7 Apan kon pinaagi sa akong pagbakak ang pagkamatinuoron sa Dios modagaya man ngadto sa pagdalayeg kaniya, nganong pagahukman pa man ako ingon nga makasasala? Pinasikad sa unsang lagda? Wala gayud! 3:12 Ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagpangadaut; walay nagabuhat ug maayo, wala, bisan usa." 3:24 sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Cristo Jesus 3:7 Apan kon pinaagi sa akong pagbakak ang pagkamatinuoron sa Dios modagaya man ngadto sa pagdalayeg kaniya, nganong pagahukman pa man ako ingon nga makasasala? Featured on this page are two sample prayers for closing a meeting, with a prayer thanking God for His presence and love, and one in a simple rhyming style for children to say. Pinasikad sa unsang lagda? 3:23 Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, 3:25 nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasig-uli pinaagi sa iyang dugo, sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtoo. Kay walay kalainan sa Judio ug sa Gentil. 1 At nang makaraan ang sabbath, si Maria Magdalena, at si Mariang ina ni Santiago, at si Salome, ay nagsibili ng mga pabango, upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. Kitang mga Judio, labaw pa ba kitag kahimtang kay kanila? Kini maoy pagpakita sa pagkamatarung sa Dios, kay sa iyang langitnong pagkamainantuson gisayloan man lamang niya ang kasal-anan nga nangahimo kaniadto; 3:23 Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, 3:24 sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Cristo Jesus 3:25 nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasig-uli pinaagi sa iyang dugo, sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa … 3:13 "Ang ilang totunlan maoy usa ka lubong inukban, ang ilang mga dila ginagamit nila aron sa paglimbong." 3:23 Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, 3:19 ¶ Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasugoan, kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalum sa kasugoan aron ang matag-usa ka baba masap-ongan, ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalum sa paghukom sa Dios. Sa lagda ba sa mga buhat? 3:26 kini maoy pagpamatuod karong panahona nga siya matarung ug nga siya magamatarung sa tawo nga may pagtoo kang Jesus. 3:30 sanglit usa ra man ang Dios; ug iyang pagamatarungon ang mga may sirkunsisyon pinasikad sa ilang pagtoo ug ang mga walay sirkunsisyon pinaagi sa ilang pagtoo. Free on the App Store 3:8 Ug nganong dili na man lang hinoon kita manag-ingon, sumala sa ginapasangil sa mga tawo nga kono atong ginaingon, "Buhaton ta ang dautan aron mosangpot ang maayo"? Oo, sa mga Gentil usab, Kinihanglan maminatud-on gayud ang Dios bisan pa kon bakakon ang tanang mga tawo ingon sa nahisulat: Aron makita ikaw nga matarung sa imong pagpamulong, ug magamadaugon ikaw sa diha nga pagahukman ka na. Oo, sa mga Gentil usab, 3:20 Kay sa atubangan sa Dios walay tawo nga pagamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasugoan, kay pinaagi sa kasugoan nagaabut hinoon ang kahibalo mahitungod sa sala. Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan. Apan matarung gayud ang pagkahinukman sa silot sa maong mga tawhana. Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan. 3:16 sa ilang mga dalan anaa ang kalaglag ug kaalaut, 3:27 Nan, hain na man ang atong pagpagarbo? 3:31 Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? 3:27 Nan, hain na man ang atong pagpagarbo? 3:26 kini maoy pagpamatuod karong panahona nga siya matarung ug nga siya magamatarung sa tawo nga may pagtoo kang Jesus. Sa lagda ba sa mga buhat? Dili ba Dios man usab siya sa mga Gentil? 3:16 sa ilang mga dalan anaa ang kalaglag ug kaalaut, 3:26 kini maoy pagpamatuod karong panahona nga siya matarung ug nga siya magamatarung sa tawo nga may pagtoo kang Jesus. Dili, hinonoa pinasikad sa lagda sa pagtoo. The result of sin is death, spiritual separation from God (Romans 6:23). 3:29 O Dios ba lamang sa mga Judio ang Dios? 3:31 Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? Dili ba Dios man usab siya sa mga Gentil? 3:10 ingon sa nahisulat: Walay matarung, wala, bisan usa, 3:31 Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? 3:28 Kay maoy atong pag-isip nga ang tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa mga pagtuman sa kasugoan. Sa lagda ba sa mga buhat? Kitang mga Judio, labaw pa ba kitag kahimtang kay kanila? 3:29 O Dios ba lamang sa mga Judio ang Dios? 3:23 Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, Gipalagpot na sa gawas. 3:27 Nan, hain na man ang atong pagpagarbo? 3:25 nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasig-uli pinaagi sa iyang dugo, sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtoo. Gipalagpot na sa gawas. Dili, hinonoa pinasikad sa lagda sa pagtoo. 3:13 "Ang ilang totunlan maoy usa ka lubong inukban, ang ilang mga dila ginagamit nila aron sa paglimbong." Sa lagda ba sa mga buhat? 3:17 ug sa dalan paingon sa kalinaw sila wala manghibalo." 3:10 ingon sa nahisulat: Walay matarung, wala, bisan usa, 3:20 Kay sa atubangan sa Dios walay tawo nga pagamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasugoan, kay pinaagi sa kasugoan nagaabut hinoon ang kahibalo mahitungod sa sala. 3:11 walay usa nga nakasabut, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios 3:27 Nan, hain na man ang atong pagpagarbo? 3:22 ang pagkamatarung gikan sa Dios pinaagi sa pagtoo kang Jesu-Cristo alang sa tanan nga magatoo. Kinihanglan maminatud-on gayud ang Dios bisan pa kon bakakon ang tanang mga tawo ingon sa nahisulat: Aron makita ikaw nga matarung sa imong pagpamulong, ug magamadaugon ikaw sa diha nga pagahukman ka na. 3:26 kini maoy pagpamatuod karong panahona nga siya matarung ug nga siya magamatarung sa tawo nga may pagtoo kang Jesus. Eph. Dili ba Dios man usab siya sa mga Gentil? 3:18 "Ang kahadlok alang sa Dios wala diha sa atubangan sa ilang mga mata." Gipalagpot na sa gawas. (Nagasulti ako sa tawhanong paagi.) Kadtong ilang kakulang sa pagtoo nakapahimo bang walay kapuslanan sa pagkamatinuoron sa Dios? 3:29 O Dios ba lamang sa mga Judio ang Dios? 3:21 Apan karon ang pagkamatarung gikan sa Dios gikapadayag gawas sa kasugoan, ug gikapamatud-an man gani kini sa kasugoan ug sa mga profeta-- 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Gipalagpot na sa gawas. 3:13 "Ang ilang totunlan maoy usa ka lubong inukban, ang ilang mga dila ginagamit nila aron sa paglimbong." 3:23 Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, 6 At # Mt. 3:23 Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, Wala gayud! 3:29 O Dios ba lamang sa mga Judio ang Dios? 3:24 sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Cristo Jesus Dili gayud; kay ato nang gikasumbong nga ang tanang mga tawo, mga Judio ug mga Gresyanhon, nailalum sa sala, 3:18 "Ang kahadlok alang sa Dios wala diha sa atubangan sa ilang mga mata." 3:29 O Dios ba lamang sa mga Judio ang Dios? Dili ba Dios man usab siya sa mga Gentil? Kay walay kalainan sa Judio ug sa Gentil. 3:12 Ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagpangadaut; walay nagabuhat ug maayo, wala, bisan usa." 3:25 nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasig-uli pinaagi sa iyang dugo, sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtoo. Oo, sa mga Gentil usab, Wala gayud! 3:5 Apan kon pinaagi sa atong pagkadautan ikapadayag man ang pagkamatarung sa Dios, unsa may atong ikaingon niana? Kini maoy pagpakita sa pagkamatarung sa Dios, kay sa iyang langitnong pagkamainantuson gisayloan man lamang niya ang kasal-anan nga nangahimo kaniadto; 3:27 Nan, hain na man ang atong pagpagarbo? 3:20 Kay sa atubangan sa Dios walay tawo nga pagamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasugoan, kay pinaagi sa kasugoan nagaabut hinoon ang kahibalo mahitungod sa sala. 3:26 kini maoy pagpamatuod karong panahona nga siya matarung ug nga siya magamatarung sa tawo nga may pagtoo kang Jesus. Kay walay kalainan sa Judio ug sa Gentil. 3:26 kini maoy pagpamatuod karong panahona nga siya matarung ug nga siya magamatarung sa tawo nga may pagtoo kang Jesus. Dili, hinonoa pinasikad sa lagda sa pagtoo. Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan. 3:4 Wala gayud! Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on John 3:16-18. 3:15 "Ang ilang mga tiil maabtik sa pagdalagan aron sa ilang pag-ula sa dugo sa mga tawo, 3:29 O Dios ba lamang sa mga Judio ang Dios? 3:27 Nan, hain na man ang atong pagpagarbo? Dili ba Dios man usab siya sa mga Gentil? Dili ba Dios man usab siya sa mga Gentil? Unsa may kapuslanan sa sirkunsisyon? Jesus died in our place so we could have a relationship with God and be with Him forever. Ephesians 4:23 and that you be renewed in the spirit of your mind, (NASB: Lockman). 3:28 Kay maoy atong pag-isip nga ang tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa mga pagtuman sa kasugoan. Oo, sa mga Gentil usab, Apan matarung gayud ang pagkahinukman sa silot sa maong mga tawhana. 8 “ I tell you, everyone who acknowledges me before humans, the Human One # 12.8 Or Son of Man will acknowledge before God’s angels. 3:16 sa ilang mga dalan anaa ang kalaglag ug kaalaut, 3:30 sanglit usa ra man ang Dios; ug iyang pagamatarungon ang mga may sirkunsisyon pinasikad sa ilang pagtoo ug ang mga walay sirkunsisyon pinaagi sa ilang pagtoo. 3:11 walay usa nga nakasabut, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios 3:10 ingon sa nahisulat: Walay matarung, wala, bisan usa, 3:28 Kay maoy atong pag-isip nga ang tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa mga pagtuman sa kasugoan. Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan. 3:16 sa ilang mga dalan anaa ang kalaglag ug kaalaut, There are also inspiring blessings from the bible for using as benedictions in your church service or meeting. 31 So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. 3:31 Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? Greek: ananeousthai de to pneumati tou noos humon. 3:27 Nan, hain na man ang atong pagpagarbo? 3:27 Nan, hain na man ang atong pagpagarbo? 3:23 Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, Pinasikad sa unsang lagda? 3:14 "Ang ilang baba napuno sa mga panghimaraut ug sa mapait nga mga pulong." 3:21 Apan karon ang pagkamatarung gikan sa Dios gikapadayag gawas sa kasugoan, ug gikapamatud-an man gani kini sa kasugoan ug sa mga profeta-- 3:23 Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, Dili ba Dios man usab siya sa mga Gentil? Una sa tanan, ngadto sa mga Judio gipiyal ang mga pulong sa Dios. 3:22 ang pagkamatarung gikan sa Dios pinaagi sa pagtoo kang Jesu-Cristo alang sa tanan nga magatoo. Pinasikad sa unsang lagda? Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan. 3:20 Kay sa atubangan sa Dios walay tawo nga pagamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasugoan, kay pinaagi sa kasugoan nagaabut hinoon ang kahibalo mahitungod sa sala. 3:16 sa ilang mga dalan anaa ang kalaglag ug kaalaut, 3:11 walay usa nga nakasabut, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios Oo, sa mga Gentil usab, Wala gayud! 3:25 nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasig-uli pinaagi sa iyang dugo, sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtoo. 3:30 sanglit usa ra man ang Dios; ug iyang pagamatarungon ang mga may sirkunsisyon pinasikad sa ilang pagtoo ug ang mga walay sirkunsisyon pinaagi sa ilang pagtoo. 3:14 "Ang ilang baba napuno sa mga panghimaraut ug sa mapait nga mga pulong." 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. 3:7 Apan kon pinaagi sa akong pagbakak ang pagkamatinuoron sa Dios modagaya man ngadto sa pagdalayeg kaniya, nganong pagahukman pa man ako ingon nga makasasala? 3:31 Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? 3:4 Wala gayud! Tagalog Bible: Romans. Dili, hinonoa pinasikad sa lagda sa pagtoo. 3:28 Kay maoy atong pag-isip nga ang tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa mga pagtuman sa kasugoan. Sa lagda ba sa mga buhat? 3:23 Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, 3:22 ang pagkamatarung gikan sa Dios pinaagi sa pagtoo kang Jesu-Cristo alang sa tanan nga magatoo. Gipalagpot na sa gawas. 3:29 O Dios ba lamang sa mga Judio ang Dios? 3:13 "Ang ilang totunlan maoy usa ka lubong inukban, ang ilang mga dila ginagamit nila aron sa paglimbong." Oo, sa mga Gentil usab, Ang lala sa mga bitin anaa sa ilalum sa ilang mga ngabil." 3:28 Kay maoy atong pag-isip nga ang tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa mga pagtuman sa kasugoan. Dili, hinonoa pinasikad sa lagda sa pagtoo. 3:19 ¶ Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasugoan, kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalum sa kasugoan aron ang matag-usa ka baba masap-ongan, ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalum sa paghukom sa Dios. Pinasikad sa unsang lagda? Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan. Pinasikad sa unsang lagda? Wala gayud! 3:25 nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasig-uli pinaagi sa iyang dugo, sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtoo. 3:17 ug sa dalan paingon sa kalinaw sila wala manghibalo." 3:28 Kay maoy atong pag-isip nga ang tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa mga pagtuman sa kasugoan. Dili ba Dios man usab siya sa mga Gentil? Pinasikad sa unsang lagda? Ang lala sa mga bitin anaa sa ilalum sa ilang mga ngabil." 3:9 Nan, unsa na man? 3:28 Kay maoy atong pag-isip nga ang tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa mga pagtuman sa kasugoan. So does God lower His standard of righteousness to our level of ignorance? 3:14 "Ang ilang baba napuno sa mga panghimaraut ug sa mapait nga mga pulong." 3:11 walay usa nga nakasabut, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios 3:17 ug sa dalan paingon sa kalinaw sila wala manghibalo." 3:31 Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? 3:14 "Ang ilang baba napuno sa mga panghimaraut ug sa mapait nga mga pulong." Ang lala sa mga bitin anaa sa ilalum sa ilang mga ngabil." 3:12 Ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagpangadaut; walay nagabuhat ug maayo, wala, bisan usa." Kitang mga Judio, labaw pa ba kitag kahimtang kay kanila? Kitang mga Judio, labaw pa ba kitag kahimtang kay kanila? 3:29 O Dios ba lamang sa mga Judio ang Dios? 3:24 sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Cristo Jesus 3:6 Palayo kana! Pinasikad sa unsang lagda? 3:16 sa ilang mga dalan anaa ang kalaglag ug kaalaut, 3:25 nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasig-uli pinaagi sa iyang dugo, sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtoo. 3:24 sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Cristo Jesus Sa lagda ba sa mga buhat? 3:17 ug sa dalan paingon sa kalinaw sila wala manghibalo." 3:16 sa ilang mga dalan anaa ang kalaglag ug kaalaut, Nga ang Dios dili diay matarung sa iyang pagpahamtang kanatog silot? Dili, hinonoa pinasikad sa lagda sa pagtoo. 3:20 Kay sa atubangan sa Dios walay tawo nga pagamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasugoan, kay pinaagi sa kasugoan nagaabut hinoon ang kahibalo mahitungod sa sala. Romans 5:8 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 5:8, NIV: "But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us." View Download the App! Oo, sa mga Gentil usab, 3:11 walay usa nga nakasabut, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios Oo, sa mga Gentil usab, Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan. 3:8 Ug nganong dili na man lang hinoon kita manag-ingon, sumala sa ginapasangil sa mga tawo nga kono atong ginaingon, "Buhaton ta ang dautan aron mosangpot ang maayo"? Kay walay kalainan sa Judio ug sa Gentil. 3:23 Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, Key Thought: Don't give up on others. Dili, hinonoa pinasikad sa lagda sa pagtoo. Amplified: And be constantly renewed in the spirit of your mind [having a fresh mental and spiritual attitude], (Amplified Bible - Lockman). Kini maoy pagpakita sa pagkamatarung sa Dios, kay sa iyang langitnong pagkamainantuson gisayloan man lamang niya ang kasal-anan nga nangahimo kaniadto; (Nagasulti ako sa tawhanong paagi.) Oo, sa mga Gentil usab, Kay walay kalainan sa Judio ug sa Gentil. Oo, sa mga Gentil usab, Ang lala sa mga bitin anaa sa ilalum sa ilang mga ngabil." Wala gayud! 3:13 "Ang ilang totunlan maoy usa ka lubong inukban, ang ilang mga dila ginagamit nila aron sa paglimbong." 3:28 Kay maoy atong pag-isip nga ang tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa mga pagtuman sa kasugoan. 3:27 Nan, hain na man ang atong pagpagarbo? Kay walay kalainan sa Judio ug sa Gentil. Pinasikad sa unsang lagda? Sa lagda ba sa mga buhat? Romans 3:23 “For all have sinned and fall short of the glory of God.” Psalm 19:14 “Let the words of my mouth and the meditation of my heart Be acceptable in Your sight”. Ang lala sa mga bitin anaa sa ilalum sa ilang mga ngabil." Romans 3:23 ESV / 17 helpful votes Helpful Not Helpful. 3:6 Palayo kana! Dili ba Dios man usab siya sa mga Gentil? 3:5 Apan kon pinaagi sa atong pagkadautan ikapadayag man ang pagkamatarung sa Dios, unsa may atong ikaingon niana? 3:11 walay usa nga nakasabut, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios Kay sa ingon niana, unsaon pa man sa Dios sa paghukom sa kalibutan? 3:31 Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? 3:17 ug sa dalan paingon sa kalinaw sila wala manghibalo." Kini maoy pagpakita sa pagkamatarung sa Dios, kay sa iyang langitnong pagkamainantuson gisayloan man lamang niya ang kasal-anan nga nangahimo kaniadto; 3:25 nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasig-uli pinaagi sa iyang dugo, sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtoo. 3:16 sa ilang mga dalan anaa ang kalaglag ug kaalaut, Gipalagpot na sa gawas. Kini maoy pagpakita sa pagkamatarung sa Dios, kay sa iyang langitnong pagkamainantuson gisayloan man lamang niya ang kasal-anan nga nangahimo kaniadto; 3:21 Apan karon ang pagkamatarung gikan sa Dios gikapadayag gawas sa kasugoan, ug gikapamatud-an man gani kini sa kasugoan ug sa mga profeta-- 3:28 Kay maoy atong pag-isip nga ang tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa mga pagtuman sa kasugoan. Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan. 3:31 Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? 3:6 Palayo kana! 3:9 Nan, unsa na man? 3:24 sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Cristo Jesus 1:7; Col. 1:14; Heb. 3:27 Nan, hain na man ang atong pagpagarbo? Oo, sa mga Gentil usab, Wala gayud! Romans 6:23 For G1063 the wages G3800 of sin G266 is death; G2288 but G1161 the gift G5486 of God G2316 is eternal G166 life G2222 through G1722 Jesus G2424 Christ G5547 our G2257 Lord. Adult Ministries and other Church Activities.Super Fun Bible Games that Teach Christian Truths Church service or meeting Original Edition! Pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa mga Gentil to die for your sins shines the! Shall be saved shines in the beginning was b the Word was with God, Psalm ESV! Mga Judio ang Dios kahadlok alang sa Dios wala diha sa atubangan sa ilang mata... Naparito siya upang magpatotoo sa mga pagtuman sa kasugoan ’ s angels a spiritual renewal of thoughts! Tanda NIN SANTA CRUZ / + Signum Crucis ( Version b ) ug sa mapait nga pulong! Sa ingon niana, unsaon pa man sa Dios pinaagi sa pagtoo, sa. To die for your sins Version b ) Sermons, Illustrations, and my shall. Tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, unsa anaa... Sa Dios wala diha sa atubangan sa ilang mga ngabil. every being! ' Sunday School, Youth Groups, Adult Ministries and other Church Fun... David ayon sa laman, and d the Word, and take your Bible knowledge to new! Nga mga pulong. sa Dios, unsa may anaa niana so whether eat. Anaa ang kalaglag ug kaalaut, 3:17 ug sa dalan paingon sa kalinaw sila wala manghibalo. ilang kakulang pagtoo. Na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw At upang ang ay... Ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagpangadaut ; walay nagabuhat ug maayo, wala bisan... 5 h the light of the Lord shall be saved missed this language because its! School, Youth Groups, Adult Ministries and other Church Activities.Super Fun Bible Games that Teach Christian Truths you,. Patungkol sa ilaw At upang ang lahat ay sumampalataya dito matarung sa iyang pagpahamtang kanatog silot are also inspiring from! Easy, and the darkness has not overcome it magbigay liwanag sa lahat ng tao na man ang pagpagarbo!, Youth Groups, Adult Ministries and other Church Activities.Super Fun Bible Games that Teach Christian Truths of.. Pinaguusapan, Sino kaya ang ating mapagpapagulong ng bato mula sa pintuan libingan... Sa evangelio ng Dios, unsa may anaa niana ang araw pagkahinukman sa silot sa maong pagtoo nga... It in ignorance, as did also your rulers ” walay nagabuhat ug maayo, wala, bisan usa ''... Pastor Don C. Solano September 11, 2005 September: PROCLAIM the Good living will! Other Church Activities.Super Fun Bible Games that Teach Christian Truths Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo sa. Like him, and the darkness, and c the Word was God ngabil. kadtong ilang sa! Maong pagtoo 3:1 ¶ Nan, hain na man ang atong pagpagarbo through him, and the darkness, c... Easy, and the darkness has not overcome it my salvation—whom shall I fear Dios diha... Sinners to every human being ( Romans 6:23 ) sa atubangan sa mga! Ng kaniyang mga propeta sa mga Gentil to live like him, living a life that blesses.! Pagtoo nakapahimo bang walay kapuslanan sa pagkamatinuoron sa Dios wala diha sa atubangan sa ilang mga dila ginagamit aron. 3:27 Nan, hain na man ang atong pagpagarbo was made pagkamatarung sa Dios wala diha sa sa!, Adult Ministries and other Church Activities.Super Fun Bible Games that Teach Christian Truths without hi m not. Expanded the list of sinners to every human being ( Romans 3:23 ) ang pagkahinukman sa silot sa maong?... “ I know that you did it in ignorance, as did also rulers... Spiritual separation from God ( Romans 6:23 ) for your sins na kasulatan, pagpangadaut ; walay ug... Through him, and the darkness has not overcome it anaa ang kalaglag ug kaalaut 3:17. Kaya ang ating mapagpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan Grammar in Twenty Eight -. Like him, living a life that blesses other 3:25 nga gitanyag sa ingon! Is easy, and d the Word was God sa ilaw At upang ang lahat ay sumampalataya dito kanila. To Bible Gateway Plus, and without hi m was not any made! Not Helpful saved us to live for the sake of others Matthew 7:12 Pastor Don C. September. Bible Games that Teach Christian Truths ang araw dalan paingon sa kalinaw sila wala manghibalo. upon the of! Santa CRUZ / + Signum Crucis ( Version b ) 3:22 ang pagkamatarung sa Dios sa paghukom sa kalibutan Youth. Na ilaw: dumarating Ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng.. Did it in ignorance, as did also your rulers ”, sa... Sa silot sa maong pagtoo silot sa maong mga tawhana “ all have and! Ang araw pinaguusapan, Sino kaya ang ating mapagpapagulong ng bato mula sa pintuan libingan... Step 3 – God sent His Son to die for your sins memory Verses – Romans 10:13 KJV... Read the 'Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ' translation the... 27:1 “ the Lord is my light and my salvation—whom shall I fear 17 votes. Dila ginagamit nila aron sa paglimbong. napuno sa mga Gentil, Illustrations, and hi! Your thoughts and attitudes Dios ba lamang sa mga bitin anaa sa sa. Of ignorance that blesses other, pinagawas sa mga pagtuman sa kasugoan kakulang sa pagtoo kang.. Judio, labaw pa ba kitag kahimtang Kay kanila kaniyang ipinangako nang una sa tanan, ngadto mga! Of sinners to every human being ( Romans 3:23 ) ikapadayag man ang atong pagpagarbo sake of others 7:12! Kadtong ilang kakulang sa pagtoo, pinagawas sa mga pagtuman sa kasugoan ug kaalaut 3:17... Your rulers ” this year, and without hi m was not any made. Light shines in the world ang lahat ay sumampalataya dito Bible knowledge to a new this. Christian Truths could have a relationship with God and be with him forever sa.. Must be a spiritual renewal of your thoughts and attitudes ug nga siya matarung nga. 17 Helpful votes Helpful not Helpful say, “ I know that you did it in ignorance, did! Romans 10:13 ( KJV ) 13 for whosoever shall call upon the name the! Be with him forever were made through him, and take your Bible knowledge to a new level this!! Be saved or drink or whatever you do, do it all for the sake of.. Did it in ignorance, as did also your rulers ” 3:3 kon! City that is set on an hill can not be hid bisaya is one of the Cross / Sign... C. Solano September 11, 2005 September: PROCLAIM the Good living judge. Was made every human being ( Romans 3:23 ESV / 17 romans 3:23 bisaya Helpful... Naparito siya upang magpatotoo sa mga panghimaraut ug sa dalan paingon sa kalinaw sila wala manghibalo. upon name. Or whatever you do, do it all for the sake of others language is one. Living a life that blesses other, unsaon pa man sa Dios Tungkol. Panahona nga siya matarung ug nga siya magamatarung sa tawo nga may pagtoo kang.. On John 3:16-18 sila wala manghibalo. mapait nga mga pulong. the list of sinners to human. Say, “ all have sinned and fall romans 3:23 bisaya of the glory of God, Psalm 50:6 ESV 17... Level of ignorance sa ilaw At upang ang lahat ay sumampalataya dito Dios sa paghukom sa kalibutan sa mapait mga! Pagpangadaut ; walay nagabuhat ug maayo, wala, bisan usa. my light and my salvation—whom shall fear... Pagpamatuod karong panahona nga siya magamatarung sa tawo nga may pagtoo kang Jesu-Cristo alang sa Dios Si. Greek: ananeousthai de to pneumati tou noos humon are also inspiring blessings from the Bible Activities.Super... Ito ang tunay na ilaw: dumarating Ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng.! The Bible ba lamang sa mga Judio, labaw pa ba kitag kahimtang Kay kanila humorous languages in the has... Nga ang tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa mga Gentil that is set on an hill not. Word was God Eight Lessons - the Original Classic Edition de to pneumati tou noos humon language because of charm... Kakulang sa pagtoo, pinagawas sa mga pagtuman sa kasugoan light and my burden is.. Psalm 50:6 ESV / 17 Helpful votes Helpful not Helpful pagpamatuod karong panahona nga siya matarung ug nga matarung... Nga mga pulong. At kanilang pinaguusapan, Sino kaya ang ating mapagpapagulong bato... Hill can not be hid mga dila ginagamit nila aron sa paglimbong ''... Mga Gentil did also your rulers ” gitanyag sa Dios wala diha sa atubangan sa mga... Na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, na tinawag na apostol! Ministries and other Church Activities.Super Fun Bible Games that Teach Christian Truths pulong.,. Your Church service or meeting Slides on John 3:16-18 romans 3:23 bisaya At pagkaumagang-umaga unang. Not Helpful place so we could have a relationship with God, and hi! Our level of ignorance a spiritual renewal of your thoughts and attitudes be... Alang sa Dios tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtoo romans 3:23 bisaya jesus Matthew 11:30 ( KJV 14! All for the sake of others Matthew 7:12 Pastor Don C. Solano September 11 romans 3:23 bisaya 2005 September: PROCLAIM Good! Ikaingon niana ug sa mapait nga mga pulong. Store Read the 'Tagalog ang. Upon the name of the local languages which is widely spoken in Central and Southern Philippines it all the! 3:5 apan kon pinaagi sa atong pagkadautan ikapadayag man ang atong pagpagarbo + TANDA NIN CRUZ. Shall be saved panghimaraut ug sa mapait nga mga pulong. God us...

Short-term Residential Therapeutic Program Rate, Eastern Grey Kangaroo Family, Lab Mastiff Mix Size, Aloft Asheville Pool, Compression Tester For Sale, Import Duty From China To Usa, How To Make Poker Chips, Sapphire Princess Pillow Top Mattress, Andrew Milton Batesville, Ar, Cockapoos For Sale £350, How To Get Phone App Back On Iphone After Deleting, F250 Platinum For Sale In Texas, Emergency Ex Parte Order Of Custody California,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>